TA-GOLD vi sinh làm sạch nước, tiêu nhớt đáy, khử khí độc NO2, NH3, H2S cắt tảo xanh tảo đỏ, tảo dây

350,000 690,000 

  • Phân huỷ các hợp chất hữu cơ, làm sạch đáy và nước ao nuôi trồng thuỷ sản.
  • Cắt tảo xanh, tảo đỏ, tảo dây
  • Xử lý môi trường ao nuôi;
  • Xử lý khí độc NH3 , NO2 , H2S.
  • Cung cấp vi sinh vật có ích, giúp ổn định môi trường ao nuôi, duy trì cải thiện chất lượng nước.